Процедури по ЗОП преди 01.01.2020 г.
"Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с. Елховец"
21.02.2020

Събиране на оферти с обява СОО-2019-0011 с предмет: "Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с. Елховец"

На 21.02.2020 г. е публикуван протокол от работата на комисия за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците при възлагане на поръчка с предмет "Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с. Елховец", на следният адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/proektirane-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-i-izpalnenie-na-smr-pri-oblagorodyavane-na-centralna-cha-316.html

На 17.03.2020 г. е публикуван Договор с избран изпълнител при възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с. Елховец", на следният адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/proektirane-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-i-izpalnenie-na-smr-pri-oblagorodyavane-na-centralna-cha-316.html

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат