Обяви и съобщения
ОБЯВА
17.05.2022

Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че с Решение №340 от 14.04.2022г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация  (ПР) за имоти с идентификатори 63207.506.10,506.11,506.9, за които са отредени  УПИ VII, УПИ VI, УПИ VIII и улична регулация в кв. 79 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

 Желаещите могат да се запознаят с представения проект в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.

Решение №340 / 14.04.2022г.