Обяви и съобщения
О Б Я В А
02.03.2020
Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №104/02.03.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПР за УПИ VI-428,436 в кв.76 по плана на с. Елховец, общ. Рудозем.
Търсене