Заседания
Заседание № 43 / 12.08.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
11.08.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 П О К А Н А

       На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1, както и 94а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и третото извънредно заседание на 12.08.2022 г. /петък/ от 15:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем 


Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
  

 1. Одобряване на Устройствена план – схема за обект: „ Реконструкция на част от съществуващ довеждащ водопровод извор „ Мочура” – с. Елховец- гр. Рудозем и прилежащите му съоръжения от съществуваща разпределителна шахта Спирателен Кран (РШ СК) към НВ „Елховец” до връзка със съществуващия водопровод О.Т. 298 на ул. Георги Бенковски по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем./Вх.№144/11.08.2022 г./

1.1. Скица
1.2. Скица

Докл: Кмет на Община

Протокол

Решение