Обяви и съобщения
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - МАДАН /МАНДАТ 2020 -2024 ГОДИНА/
04.03.2020

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - МАДАН /МАНДАТ 2020 -2024 ГОДИНА/

 

            На Общото събрание на съдиите от Окръжен съд –  Смолян,  проведено  на  26.06.2019 г. е бил определен броя на съдебните заседатели, които трябва да бъдат посочени от общинските съвети, действащи на територията на Районен съд – Мадан. Общата численост е 10 бр., от които 3 бр. трябва да бъдат  определени от Общински съвет-Рудозем.

     Поради липса на достатъчен брой кандидати на основание чл.68е от ЗСВ, Общински съвет – Рудозем обявява, че удължава срока за прием на документи за съдебни заседатели към Районен съд – Мадан /мандат 2020 – 2024 г./

 1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат лица, които отговарят на следните условия:

         1.1.  да са дееспособни български гражданин;

         1.2.  да са на възраст от 21 до 68 години;

         1.3.  да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

          1.4. да имат завършено най-малко средно образование;

          1.5. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

          1.6. да не страдат от психически заболявания.       

 1. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

          2.1. е съдебен заседател в друг съд;

          2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

          2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

          2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

     В срок до 20 март 2020 г. /включително/ кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет-Рудозем, в сградата на Общинска администрация- гр.Рудозем, бул. „България“ № 15, всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1/, ведно със следните документи:       

 1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 4. данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;
 5. мотивационно писмо;
 6. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение № 2/;
 7. декларация   за   липса   на   обстоятелствата  по  чл.67, ал.3  от ЗСВ /Приложение № 3/;
 8. декларация   за  съответствие   с   изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ  /Приложение № 4/;
 9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

     Съгласно чл.68, ал.4 от ЗСВ  обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандидата.

    На основание чл. 68 ал.5 от ЗСВ списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет /най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а/.

 

 

Д-Р ВЛАДИМИР ЯНКОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУДОЗЕМ

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ