Заседания
Заседание № 45/ 15.09.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
10.09.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
П О К А Н А
 

      На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и петото редовно заседание 
на 15.09.2022 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 1. Отчета за изпълнение на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. /Вх.№154/31.08.2022 г./
           1.1. Обяснителна записка
           1.2. Отчет данни по ЕБК за Изпълнението на бюджета
           1.3. Отчет данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейски съюз - ДЕС
           1.4. Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
           1.5. Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства 
           1.6. Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
           1.7. Отчетнни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - РА
           1.8. Разчет за финансиране на Капиталовите разходи
           1.9. Приложение № 15 
           1.10. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 година

           1.11. Покана от публично обсъждане
           1.12. Протокол от публично обсъждане
           

Докл.: Кмет на Община Рудозем 

 1. Промяна на маршрутни разписания на част от маршрутите от общинската транспортна схема за обществен превоз на пътници на територията на Община Рудозем. /Вх.№151/17.08.2022 г./
  2.1. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем 

 1. Финансиране на дейности, свързани с управлението на отпадъците на основание чл. 24 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. /Вх.№155/09.09.2022 г./ 

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 1. Използване на част от финансовите средства за месечни обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2022 г. /Вх.№156/09.09.2022 г./

Докл.: Кмет на Община Рудозем 

 1. Утвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на община Рудозем за учебната 2022/2023 година и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата от община Рудозем за учебната 2022/2023 година /Вх.№ 162/12.09.2022 г./

Докл.: Зам. Кмет на Община Рудозем 

 1. Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в община Рудозем”, по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ и BG05M9OP001-2.119 “Патронажна грижа + Компонент 3“.  /Вх. №157/09.09.2022 г./
Докл.: Зам.Кмет на Община Рудозем


 
Докл.: Зам.Кмет на Община Рудозем


     8.1. Скица
Докл.: Зам.Кмет на Община Рудозем


 
Докл.: Зам.Кмет на Община Рудозем
 
 
Докл.: Зам.Кмет на Община Рудозем