Обяви и съобщения
О Б Я В А
05.03.2020
Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №107/05.03.2020г.  е одобрено  изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване (ПРЗ) за имоти с идентификатори: 63207.504.276, 63207.504.325, 63207.504.324, представляващи съответно УПИ IIV-269, УПИ VIII-269 и УПИ IX-269 в кв.1 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем.
Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ