Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки
11.09.2023

Във връзка с определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ С. ЕЛХОВЕЦ И С. ЧЕПИНЦИ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ”, по проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-7.020-0116 в ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., на основание чл.21, ал.2 от ЗОП чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП Община Рудозем, Ви кани да представите Вашите индикативни оферти.

 ПРИЛОЖЕНИЯ:


Доклад от проведени пазарни консултации, публикувано на 19.09.2023 г.
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат