Обяви и съобщения
ОБЯВА
17.03.2020

 

   Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №124/16.03.2020г.  е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) за имоти с идентификатори: 63207.501.146, 63207.501.147, 63207.501.148, представляващи съответно УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв.25 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем.

Заповед №124/16.03.2020 г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ