Обяви и съобщения
ОБЯВА
17.03.2020

Уведомяваме всички жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №127/17.03.2020г.  е одобрено изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор: 63207.503.43, представляващи съответно УПИ II-КЖЗ в кв.50 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.


Заповед №127/17.03.2020 г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ