Заседания
Заседание № 7 / 15.02.2024 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
09.02.2024
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 П О К А Н А

 
          На основание чл. 25 от ЗМСМА и
чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на седмото извънредно заседание на 15.02.2024 г. /четвъртък/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1.Одобряване на оценка за продажба на УПИ VІ-383, кв.50 по плана на с.Чепинци, общ. Рудозем /31/07.02.2024 г./
1.1. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 2.Разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПР за поземлен имот с идентификатор 63207.506.211 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рудозем, УПИ VI, в кв. 79 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем./вх. № 33/09.02.2024 г./           

2.1. Приложения                         

Докл.: Кмет на Община Рудозем 

 3. Разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПР за поземлен имот с идентификатор 63207.501.163 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рудозем, УПИ III-за обществено обслужване, в кв. 37 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем. /вх. №34/09.02.2024 г./

3.1. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 4.Разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПР за поземлен имот с идентификатор 63207.506.83 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рудозем, попадащ в УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и улична регулация, в кв. 65 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем. /вх. №35/09.02.2024 г./
4.1. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем

5.Приемане на Бюджет 2024 /вх. № 25/26.01.2024 г./

Доклад към Бюджет 2024
5.1. Приложение 1 - Общo;
5.1.1. Приложние 1А - Държавни дейности;
5.1.2. Приложение 1А - Местни дейности;
5.2. Приложение № 2 - Разход обща
5.2.1.Приложение № 2А - Разход - Местни дейности;
5.2.2. Приложение № 2А - Разход - Държавни дейности;
5.3. Приложние №3 Капиталови разходи 2024;
5.4. Приложение № 4 - Справка разпределение на преходния остатък 2024 г.;
5.5. Приложение № 5 Справка за числеността на 2024 г.;
5.6. Прилжение № 6 - Справка читалища 2024 г.;
5.7. Приложение № 7 - Справка за пътуващите учители;
5.8. Прилжение № 8 - Сметки от ЕС;
5.9. Приложение № 9, 10 - Бюджетна прогноза;
5.10. Приложение № 11 - Приход и разход - СУ "Св.Св.кирил и Методий"гр. Рудозем;
5.11. Приложение № 12 - Приход и разход - СУ "Христо Ботев" с. Чепинци;
5.12. Приложение № 13 - Приход и разход - ОУ "Христо Ботев"с. Елховец;
5.13. Приложение № 14 - Приход и разход в направление образование;
5.14. Приложение № 15 - План-график за разпл. на просрочени задължения 2024;
5.15. Приложение № 16 - Бюджет кметства;
5.16. Протокол № 17 - Протокол за обсъждане на Бюджет 2024;
5.17. Информация за общинския дълг 2023;
5.18. Информация да план-сметка по чл.66 от ЗМДТ 2024;
5.19. Приложение № 7А Справка пътуващи служители;
5.20. Справка за ставки данъци имоти МПС 2024;

 

Заседания на комисии

Протокол

Решения

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат