Проекти
Кметът на община Рудозем инж. Недко Кулевски подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.005-0100-С01 "Социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение в община Рудозем" по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“
15.03.2024
На 12.03.2024 г. кметът на община Рудозем инж. Недко Кулевски подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.005-0100-С01 "Социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение в община Рудозем" по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“.

Одобрената стойност на безвъзмездната финансова помощ e 391 150,00 лева (триста деветдесет и една хиляди сто и петдесет лева). Дейностите по проекта ще се реализират в рамките на 17 месеца и стартират от 01.04.2024 г.

Основната цел на проектното предложение е да повиши качеството на живот, да насърчи социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение чрез подобряване достъпа им до пазара на труда и интегрирана подкрепа в община Рудозем.

Специфични цели:
• Оказване на подкрепа за социално включване на уязвимите групи чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика на територията на община Рудозем.
• Предприемане на мерки за активно приобщаване с цел подобряване на пригодността за заетост на уязвимите групи чрез интегрирана подкрепа;
• Осигуряване на условията за достоен живот и достъп до услуги, които дават възможност на хората в неравностойно положение да участват на пазара на труда, и в обществото, и работна среда, приспособена към техните нужди.;
• Формиране на съзнание за проблемите на хората в неравностойно положение и възможно най-ранното им включване в трудовия процес за преодоляване и превенция на зависимостта от социалната система;

В проекта "Социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение в община Рудозем" са предвидени следните дейности за реализиране:
1. Подбор и наемане на персонал за изпълнение на дейностите.
2. Идентифициране на лица от целевата група и изготвяне на индивидуални планове.
3. Психологическа подкрепа и мотивационно обучение
4. Провеждане на информационни кампании с работодатели и уязвимите групи
5. Обучение по обществени и граждански компетентности

Дейностите в проекта са насочени към повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение. Хората в неравностойно положение са един неизползван резерв от работната сила и е необходимо да бъдат подкрепени, както и потенциалът им да бъде използван пълноценно, като по този начин ще бъдат променени и стереотипите по отношение на капацитета им. Подкрепата ще бъде индивидуална, специфична и комплексна, чрез повишаване на възможностите за започване на работа, подобряване на уменията, квалификация и преквалификация, насърчаване на социално-икономическата им интеграция, подобряване на достъпа им до качествени социални и интегрирани здравно-социални услуги и други според индивидуалните потребности.

Една от основните дейности заложени в проекта са идентифициране на индивидуалните нужди на 20 лица в неравностойно положение и изготвяне на профили, за да бъдат определени най-подходящите услуги за тях.

По проекта ще бъдат наети 10 мениджъри на случаи, които ще оказват съдействие на 20 лица от уязвимите групи във връзка с достъпа им до заетост и тяхната реализация на пазара на труда. Предвидени са подкрепящи мерки за мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда, оказване на индивидуално и групова психологическа подкрепа на лицата от целевата група и техните семейства. Тази дейност е насочена към психологическо подпомагане на целевата група за придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда и стимулиране за включване в обучение по ключова компетентност и търсена на възможности за трудова реализация.


Друга основна дейност е провеждане на информационни кампании с работодатели и уязвимите групи и има за цел преодоляване на дискриминационните нагласи на работодателите, насърчаване и предоставяне на възможност за получаване на подкрепа при включване в заетост и наемане на лица в неравностойно положение. В тази връзка е предвидено да бъдат организирани и проведени две информационни кампании в най-големите населени места.

Ще бъдат дискутирани най-различни теми, като се акцентира върху:
- Възможностите за включване в заетост на хора в уязвимо положение, включително хора, понасящи или изложени на риск от бедност, социално изключване или дискриминация в нейните различни измерения;
- Необходимост от законодателни промени по отношение на насърчаване на заетостта на хора от уязвими групи;
-Социалната интеграция на неравностойните групи на трудовия пазар

 Информационен файл на проекта
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат