Заседания
Заседание № 9 / 29.03.2024 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
22.03.2024
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
П О К А Н А 


          На основание чл. 25 от ЗМСМА и
чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на деветото редовно заседание на 29.03.2024 г. /петък/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

  

 1. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2024 г. /вх.№ 78/20.03.2024 г./

      Докл.: Кмет на Община Рудозем

 1. Приемане на Годишен план за работа за подготовка и сключване на приватизационни сделки през 2024 г. /вх.№ 71/20.03.2024 г./

 Докл.: Кмет на Община Рудозем

 

 1. Разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ за УПИ II, в кв. 2, махала „Дуревска”, с. Чепинци, общ. Рудозем, обл. Смолян. /вх.№69/20.03.2024 г./ 
  3.1.Приложения                                  

Докл.: Кмет на Община Рудозем 

 1. Разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обособяване на терен за разширяване на „Регионално депо за неопасни отпадъци в село Бърчево“ и площадка за сепариране и компостиране на  отпадъци  за нуждите на  регионалното депо в общ. Рудозем в имоти с идентификатори: 11870.32.5, 11870.32.4, 11870.32.3, 11870.32.2, 11870.32.1, 11870.32.9, част от ПИ 11870.32.17, 11870.32.10, 11870.32.15, 11870.32.6, 11870.32.16, част от ПИ 27365.1.625, 11870.31.3, 11870.32.12, 11870.32.2, 11870.31.1, 11870.32.8, част от ПИ 11870.32.11, 27365.1.624, 27365.12.1, 11870.32.14, 11870.32.13, 11870.32.18. /вх. №72/20.03.2024 г./ 
  4.1.Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – ПРЗ за ПИ 56798.39.36 по КК на с. Пловдивци, общ. Рудозем, обл. Смолян. /вх. №73/20.03.2024 г./ 
  5.1. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 

 1. Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Рудозем за 2023г./вх. №70/20.03.2024 г./ 

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 

 1. Определяне размера на обезщетение по чл.97 от ЗС за 5 кв.м., построени над площта, върху имот с идент. № 501.135 по КК на гр. Рудозем със статут на частна общинска собственост/вх. №68/20.03.2024 г./
  7.1. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 

 1. Отстъпване право на пристрояване на съществуваща жилищна сграда, построена в УПИ ІХ, кв.49 по плана на с. Пловдивци /вх. №74/20.03.2024 г./
  8.1. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 

 1. Одобряване на оценка за продажба на имот с идентификатор 07689.508.70, за който е отреден УПИ Х, кв.11 по плана на с. Бяла река, общ. Рудозем /вх. №76/20.03.2024 г./ 
  9.1. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 10. Установяване приложимостта като удостоверителни документи на графични материали – градоустройствен /застроителен и регулационен план/, одобрен през месец май 1973 г. в частта му, в която попада общински поземлен имот с идентификатор 62307.99.13 по КККР на гр. Рудозем, с площ 267 249 кв.м., отразен в КККР на землището като земеделска земя, с начин на трайно ползване: „Обществен, селищен парк, градина“, за който е отреден УПИ I-лесопарк, в кв. 17 по плана на гр. Рудозем. /вх. №78/20.03.2024 г./ 

10.1. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 

 1. Приемане на План за смекчаване и адаптация към климатичните промени на община Рудозем за периода 2024-2030 г., изготвен в резултат от изпълнението на Дейност 5: Разработване на общински планове за адаптация към климатичните промени в рамките на проект: BGENVIRONMENT-4.004-0002 „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат” по ДБФП №Д-30-4/28.04.2023 г., който се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, Приоритетна ос „Климат“ от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. /вх. №75/20.03.2024 г./
  11.1. План Рудозем
  11.1.1.Приложение 1

 Докл.: Кмет на Община Рудозем

 

 Заседания на комисии

Протокол
Решения

 

Председател на Общински съвет-Рудозем:………………………
/инж. Венцислав Пехливанов/
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат