Обяви и съобщения

ОБЯВА
17.03.2020
Уведомяваме всички жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №127/17.03.2020г.  е одобрено изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор: 63207.503.43, представляващи съответно УПИ II-КЖЗ в кв.50 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем. Заповед №127/17.03.2020 г.

ОБЯВА
17.03.2020
     Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №124/16.03.2020г.  е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) за имоти с идентификатори: 63207.501.146, 63207.501.147, 63207.501.148, представляващи съответно УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв.25 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем.Заповед №124/16.03.2020 г.

О Б Я В А
05.03.2020
Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №107/05.03.2020г.  е одобрено  изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване (ПРЗ) за имоти с идентификатори: 63207.504.276, 63207.504.325, 63207.504.324, представляващи съответно УПИ IIV-269, УПИ VIII-269 и УПИ IX-269 в кв.1 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - МАДАН /МАНДАТ 2020 -2024 ГОДИНА/
04.03.2020
УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - МАДАН /МАНДАТ 2020 -2024 ГОДИНА/               На Общото събрание на съдиите от Окръжен съд –  Смолян,  проведено  на  26.06.2019 г. е бил определен броя на съдебните заседатели, които трябва да бъдат посочени от общинските съвети, действащи на територията на Районен съд – Мадан. Общата численост е 10 бр., от които 3 бр. трябва да бъдат  определени от Общински съвет-Рудозем.      Поради липса на достатъчен брой кандидати на основание чл.68е от ЗСВ, Общински съвет – Рудозем обявява, че удължава срока за прием на документи за съдебни заседатели към...

О Б Я В А
02.03.2020
Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №103/02.03.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-озеленяване в кв.112 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.

О Б Я В А
02.03.2020
Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №104/02.03.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПР за УПИ VI-428,436 в кв.76 по плана на с. Елховец, общ. Рудозем.

Търсене