Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ
30.07.2020

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2020-2021 год. на територията на област Смолян
29.07.2020
Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2020-2021 год. на територията на област Смолян

Обява
30.06.2020
Уведомяваме Ви, че със Заповед №265/29.06.2020г. е одобрено изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - Работен устройствен план (РУП) за ПИ № 63207.501.217, за който е отредено УПИ VI в кв.13 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.Заповед №265/29.06.2020г.

ОБЯВА
29.06.2020
Уведомяваме Ви, че със Заповед №264/26.06.2020г. е одобрено изменение на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №1.700 с идентификатор 61193.1.700 и начин на трайно ползване урбанизирана съгласно скица №15-326151-15.04.2020г., за който се отрежда УПИ I, кв. 11 по плана на с. Равнината, общ. Рудозем.Заповед №264/26.06.2020г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУПО НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ
17.06.2020
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУПО НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ може да намерите ТУК

ПРОМЯНА В ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2020 Г.
08.06.2020
ПРОМЯНА В ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2020 Г.ПРОМЯНА В ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2020 Г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ