Обяви и съобщения

ОБЯВА
20.10.2020
Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед №406/14.10.2020 г. е одобрено изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор: 63207.503.43, представляващи съответно УПИ II-КЖЗ в кв.50 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.Заповед №406/14.10.2020 г.

ОБЯВА
20.10.2020
Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед №412/19.10.2020г. е  допуснато изменение на Подробен устройствен план за регулация (ПУП)-(ПР) за имот с идентификатор 63207.504.211, за който е отредено УПИ VIII-РПК в кв.11 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем.Заповед №412/19.10.2020г.

ОБЯВА
16.10.2020
Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №405/13.10.2020г. е одобрено изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация (ПР) за УПИ II-КЖЗ  като се отрежда УПИ III- за жилищни нужди попадащ в ПИ 63207.506.250 и УПИ IV попадащи в ПИ 63207.506.251в кв.80 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.Заповед №405/13.10.2020г.

ОБЯВА
12.10.2020
Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед №389/02.10.2020г.  е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация (ПР) за имоти с идентификатори: 63207.502.164 и 63207.502.116 представляващи съответно УПИ ХХIII-872-за производствена дейност в кв. 38 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем.Заповед №389/02.10.2020г.

Заповед №395/06.10.2020 г.
06.10.2020

ОБЯВА
05.10.2020
Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №388/02.10.2020г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застроявне (ПРЗ) за имоти с идентификатори :63207.506.50 и 63207.506.52, за които са отредени съответно УПИ ХII-468 и УПИ VII-467 в кв. 70 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем.№388/02.10.2020г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ