Обяви и съобщения

ОБЯВА
27.05.2020
Приложение към обява

ОБЯВА
20.05.2020
      Уведомяваме Ви, че със Заповед №208/15.05.2020г. е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-озеленяване в кв.112 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.Заповед №208/15.05.2020г.ПУП-ПРЗ за УПИ I-озеленяване в кв.112 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем

ОБЯВЛЕНИЕ
20.05.2020
  Уведомяваме Ви, че в Оба гр. Рудозем е представен Подробен устройствен план (ПУП) - Работен устройствен план (РУП) за ПИ № 63207.501.217, за който е отредено УПИ VI в кв.13 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.      На основание чл. 128 ал.(5) от ЗУТ в 14-дневен срок до (01.06.2020г.) можете да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.     В посочения срок може да се запознаете с представения проект за ПУП-РУП в ОбА гр. Рудозем в стая №13 или на интернет страницата.Работен устройствен план (РУП) за ПИ № 63207.501.217

ОБЯВА
20.05.2020
Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №210/15.05.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПР за УПИ I-озеленяване и УПИ II в кв.22a по плана на гр. Рудозем.   Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.Заповед №210/15.05.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ
15.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ Община Рудозем, на основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 7, ал. 12 и §1 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА), и на основание Заповед № 202/12.05.2020 г. на кмета на община Рудозем,   ОБЯВЯВА конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ съгласно длъжностното разписание и структурата на Общинска администрация – Рудозем, дефинирана в чл. 7, ал. 12 от НПКДА, на ред 132 от Класификатора на длъжностите в администрацията, ниво 6, ръководно ниво...

ОБЯВА
07.05.2020
Заповед №197/04.05.2020 г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ