Обяви и съобщения

Обява за изменение на ПУП-ПРЗ
19.02.2020
О Б Я В А    Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №78/18.02.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-233 комплексно жилищно застрояване в кв. 32 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.   Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 в срок до 02.03.2020г.Заповед №78/18.02.2020г., може да намерите ТУК

Обявление за одобряване на Устройствена план-схема
19.02.2020
Одобряване на Устройствена план-схема за обект "Външно ел. захранване на вила сграда в ПИ 63207.502.172 гр. Рудозем

Списък на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, определени по размер и местоположение за стопанската 2020г. – 2021г.
18.02.2020
Списък на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, определени по размер и местоположение за стопанската 2020г. – 2021г.

ОБЯВА
17.02.2020

Съобщение
17.02.2020
Уведомяваме Ви, че в ОбА гр. Рудозем е представен проект (ПУП)-(ПРЗ) Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имоти с идентификатори: 63207.504.276, 63207.504.329, 63207.504.324; представляващи съответно УПИ VII-269, УПИ VIII-269, УПИ IX-269 в кв.1, по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

Изменение на подробен устройствен план-план за регулация
14.02.2020
Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №76/14.02.2020г. е одобрено изменение на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за имоти с идентификатори 63207.506.177, 63207.506.178 Представляващи съответно УПИ ХIV-563, УПИ XV-566 в кв. 74а по плана на гр. Рудозем.Заповед № 76 / 14.02.2020 г.Одобрено изменение на подробен устройствен план-план за регулация  

Търсене