За определяне размера на местните данъци на територията на Община Рудозем
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ
ОБЩИНА  РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН
 

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ
 

Глава първа
Общи положения

 

Чл. 1 С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Рудозем .

Чл. 2 В общинските бюджети постъпват следните местни данъци :

 1. Данък върху недвижимите имоти
 2. Данък върху наследствата
 3. Данък върху даренията
 4. Данък при възмездно придобиване на имуществата
 5. Данък върху превозните средства
 6. Патентен данък
 7. Туристически данък
 8. Данък за платен паркинг за тирове, товарни автомобили, автобуси и микробуси
 9. Данък върху таксиметров превоз на пътници

 

Чл. 3 (1) Размерите на местните данъци по чл. 2 се определят с тази наредба при условията , по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси.

            (2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци  за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащият размер към 31 декември на предходната година

            (3) Не се допускат изменения в приетите от общинският съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината

Чл. 4 Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната банкова сметка.

Чл. 5 (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същият ред.

         (2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на ДОПК или от съдебни изпълнители по реда на ГПК.

         (3) В производството по ал.1 служителите на общинска администрация имат правата и задълженията на органите по приходите, а в производството по обезпечаване на данъчните задължения- на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, за задължения за данъци по ЗМДТ се представя удостоверение само за задълженията за данъци  към общината по постоянен адрес, съответно седалище на задълженото лице.

         (4) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението е кметът на общината, а в останалите случаи е общински съвет.

Чл. 6 Настоящата наредба се публикува в местни печатни издания и на официалният сайт на Общината.

 

Глава втора
Местни данъци
 
Раздел І
Данък върху недвижимите имоти

 

Чл. 7 (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

         (2) Не се облага с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинска пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна или общинска собственост.

         (3) Не се облагат с данък земеделските земи и гори, с изключение на застроените земя – за действително застроената площ и прилежащият й терен.

         (4) Не се облагат с данък  недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лева  включително.

Чл. 8 (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

        (2) Собственик на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.

        (3) При учредено право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

        (4) При концесия данъчно задължен е концесионера.

        (5) За имот, държавна или общинска собственост данъчно-задължено лице е лицето, на което имота е предоставен за ползване.

Чл. 9 Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

Чл. 10 (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща :

 1. в брой в касата на общината, находяща се на бул. Българяи №15
 2. чрез кмета на населеното място или кметския наместник
 3. по банков път – по банковата сметка на общината
 4. с пощенски запис

            (2) Всеки от собствениците на имота, съответно съпритежателите на ограничено вещно право може да плати данъка за целият имот за сметка на останалите.

Чл. 11 (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните  срокове :

- първа вноска до 30 юни  на текущата година

- втора вноска до 30 октомври на годината, за която е дължим.

            (2) На предплатилите в срок до 30.04 на текущата година цялото задължение се начислява отстъпка в размер на 5%.

Чл. 12 Данъкът се заплаща независимо дали недвижимият имот се използва или не.

Чл. 13 От заплащане на данък се освобождават лицата на имотите, определени в чл.24 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 14 Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имота.

Чл.15. (изм. с Реш. № 146/30.12.2020 г.) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 4 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Чл. 16 Данъчната оценка на недвижимите имоти на граждани се определя по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно-задължените лица.

Чл. 17 (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка съгласно Приложение № 2 към ЗМДТ, а за жилищните имоти на предприятията – данъчната им оценка съгласно приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси.

            (2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване от предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти – данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.

            (3) Данъчната оценка на имотите по чл.11 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, върху, които са построени сгради на предприятия се определя съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

            (4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно-задълженото лице. В тези случай служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.

Чл. 18 (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10 ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи.

            (2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от Общинският съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

Чл. 19 (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

            (2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

Чл. 20 Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл. 14 и чл. 17 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 21 При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, лицата по чл. 19 предявяват правото си на ползване на данъчното облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14 ал.1 от ЗМДТ.

 

Раздел ІІ
Данък върху наследствата
 

Чл. 22 (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чужди граждани.

            (2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.

Чл. 23 (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и други имуществени права, вземания и задължения към момента на откриването на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.

            (2) Като наследство се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено то трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.

            (3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.

Чл. 24 (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.

            (2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелият съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

Чл. 25 (1) При откриване на наследство данъчно-задълженото лице или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

Чл. 26 Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък,  се оценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 27 (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове  като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството.

            (2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, оценени по реда на чл. 33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 28 Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник.

 1. за братя и сестри и техните деца – 0.6 % за наследствен дял над 250000 лв.
 2. за лица, извън посочените в т.1 – 6% за наследствен дял над 250000 лв.

Чл. 29 Освобождават се от данък върху наследство имущества, определени в чл.38 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 30 Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 31 Данъкът се заплаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.

 

Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден   начин
 

Чл. 32 (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства, придобити по възмезден начин.

            (2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

            (3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната.

            (4) (изм. с Реш. № 146/30.12.2020 г.) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерският съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.   

            (5) Не се облагат имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.  

Чл. 33 Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от ЗМДТ.

Чл. 34 (изм. с Реш. № 146/30.12.2020 г.) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

Чл. 35 (изм. с Реш. № 146/30.12.2020 г.) (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху  оценката на прехвърленото имущество  в размер определен от Общинският съвет, както следва:

 1. 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
 2. 6,6 на сто - при дарение между лица извън посочените в т. 1.

(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер на 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При придобиване по давност на имущества, недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях се дължи данък в размер 3 на сто.

(4) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл. 36 Освобождават се от данък придобитите имущества по чл. 38 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 37 (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимият имот, а в останалите случаи – по постоянният адрес, съответно седалището на данъчно-задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящият си адрес.

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимият имот, ограничените вещни права върху недвижимият имот и моторните превозни средства, а в останалите случаи – в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49 ал. 3 от Закона за местните данъци и такси.

 

Раздел ІV
Данък върху превозните средства
 

Чл. 38 С данък върху превозните средства се облагат :

 1. превозните средства  регистрирани за движение  по пътната мрежа в Република България
 2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища
 3. въздухоплавателните средства, вписани в държавният регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства

Чл. 39 Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства

 

Чл. 40 Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ.

Чл. 41 (1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона данъка се състои от два компонента – имуществен и екологичен и се определя по следната формула:

 

ГДПС =ИмК x Кгп

 

където:

            ГДПС – годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона;

            ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

            ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2;

 1. имущественият компонент се определя в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

 

ИмК =Сkw xКгп

 

където:

Сkw е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет както следва:

 • до 55 kw включително – 0,35 лв. за 1 kw;
 • над 55 kw до 74 kw включително – 0,54 лв. за 1 kw;
 • над 74 kw до 110 kw включително – 1,10 лв. за 1 kw;
 • над 110 kw до 150 kw включително – 1,23 лв. за 1 kw;
 • над 150 kw до 245 kw включително – 1,60 лв. за 1 kw;
 • над 245 kw – 2.10 лв. за 1 kw;

 

Кгп е коригиращ коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила в следните размери, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.

 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1.1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1.3

Над 5 до 10 години включително

1.5

До 5 години включително

2.3

 

 1. екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от екологичната категория на автомобила както следва:

Екологична категория

Коефициент

Без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

1,10

„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

0,80

„Евро 5“

0,60

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,40

 

(2) (изм. с Реш. № 146/30.12.2020 г.) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:

 1. товарно ремарке – 5 лв.;
 2. къмпинг ремарке – 10 лв.

 

(3) Данъкът за мотопеди е в размер 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

 1. до 125 куб. см включително – 12 лв.
 2. над 125 до 250 куб. см включително – 25 лв.
 3. над 250 до 350 куб. см включително – 35 лв.
 4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв.
 5. над 490 до 750 куб. см включително – 75 лв.
 6. над 750 куб. см – 100 лв.

 

(4) Данъкa за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013" на базата на общото тегло в размер, както следва:

 1. до 400 кг включително – 4 лв.
 2. над 400 кг – 6 лв.

 

(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

 1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 50 лв.
 2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 100 лв.

 

(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3.5 тона, но неповече от 12 т технически допустима максимална маса е в размер по 10 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.

 

(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

 

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

-

18

8

28

 

18

20

28

64

 

20

22

64

147

 

22

25

190

342

 

25

26

342

600

 

26

28

342

600

 

28

29

331

399

 

29

31

399

655

 

31

33

655

909

 

33

38

909

1381

 

38

-

1007

1369

Б) с три и повече оси

36

38

640

888

 

38

40

888

1228

 

40

-

1228

1817

 

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер  от 50 лв.

                                                   

(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер на 100 лв.

 

(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:

 

 1. от 11 kw до 18 kw включително – 5 лв.
 2. над 18 kw до 37 kw включително – 7 лв.
 3. над 37 kw – 10 лв.

 

(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 25 лв.

 

(12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 в размер на 50 лв.

                                           

(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

 

Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

30

61

 

13

14

61

168

 

14

15

168

237

 

15

-

237

536

Б) с три оси

15

17

61

106

 

17

19

106

217

 

19

21

217

282

 

21

23

282

434

 

23

-

434

675

В) с четири оси

23

25

282

286

 

25

27

286

446

 

27

29

446

708

 

29

-

708

1050

 

 

Чл. 42. Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва:

 

 1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер по 1 лв. за всеки започнат бруто тон;
 2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища – в размер по 1 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер по 0,1 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;
 3. за джет – в размер 100 лв.
 4. за ветроходни и моторни яхти – в размер по 20 лв. за всеки започнат бруто тон;
 5. за скутери – в размер по 2,70 лв. за киловат;
 6. за влекачи и тласкачи – в размер по 0,14 лв. за киловат;
 7. за речни несамоходни плавателни съдове – в размер по 0,5 лв. за тон максимална товароносимост.

 

Чл. 43 Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:

 1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети – по 20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;
 2. за параплан – 12 лв.
 3. за делтаплан – 12 лв.
 4. за мотоделтаплан – 20 лв.
 5. за свободен балон – 30 лв.
 6. за планер – 30 лв.

 

Чл. 44 Освобождават се от данък  превозните средства по чл.57 от ЗМДТ.

Чл. 45 (1) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kw  включително,

съответстващи на екологична категория „ Евро 4 „ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологична категория по висока от „Евро 4“ -  с 60 на сто намаление.

(2) За автобусите, товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 тона влекачите за ремарке и седлови влекачи с двигатели съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление.

(3) Автобуси извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер  10 на сто от размера, определен по реда на чл.55 ал. 5 от ЗМДТ, при условие, че не се използват за други цели.

(4) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозното средство, се приема, че то е без екологична категория.

 Чл. 46 (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто..

(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

Чл. 47 – Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, a в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината, по регистрация на превозното средство.

 

 

 

 

Раздел V
Патентен данък

 

Чл. 48 (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности) към ЗМДТ, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

 1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
 2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

            

Чл. 49 (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентната си дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 хил.лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл.48 . В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общият ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се облага по общият ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) В случаите на ал.1 и ал.2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата на ал.1 и 2.

(4) В случаите на ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимият размер на патентният данък, за което не се плаща такса.

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общият ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.

Чл.50 За целите на патентният данък се определят зони съгласно Приложение № 1 по тази наредба.

Чл.51 (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4 към Закона за местните данъци и такси.

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4, през течение на годината се промени обстоятелство, свързано с определянето на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т. 1 и 2 на приложение № 4 през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(6) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и 31 от приложение № 4, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение № 4.

(7) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят - включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4 към ЗМДТ.

(8) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4, се облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Чл. 52 (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност :

 1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
 2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;.
 3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
 4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

(2) Независимо от чл.51 ал.4 данъчното облекчение по ал.1 т.1 се ползва през цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срока на валидност на решението.

Чл. 53 (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на дейността.

(2) Лицата, които са подали данъчната си декларация по ал.1 до 31 януари и в същият срок заплатят пълният размер на патентният данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка в размер на 5 на сто.

(3) Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) Лицата декларират с декларация по ал. 1 и за възникването на обстоятелствата по чл.61и, ал.1 и 2 от ЗМДТ през съответният период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ.

Чл.54 (1) Данъчните декларации по чл.61н от ЗМДТ се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място-в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително и адреса на едноличният търговец.

         (2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.

         (3) Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.

Чл. 55 (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски както следва

 1. за първо тримесечие – до 31 януари
 2. за второ тримесечие – до 30 април
 3. за трето тримесечие – до 31 юли
 4. за четвърто тримесечие – до 31 октомври

(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентният данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл.61н от ЗМДТ, а когато декларацията не е подадена – в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаване на декларацията.

(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обекта, в който се извършва патентната дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място-в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително и адреса на едноличният търговец. В случаите по чл.61о ал.2 и 3 данъкът се внася в приход на общината по постоянен адрес на пълномощника, съответно в Столична община.

 

  Чл.56 Лицата по чл.48 ал.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в Приложение № 1 към настоящата наредба / Решение № 30 / 30.01.2008 год/

№ по ред

 

Вид патентна дейност

 

За селата

Рудозем

Чепинци

Елховец

 

1.

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи,данъкът се определя за стая

 

25.00

 

25.00

 

2.

Заведения за хранене и развлечения,данъкът се определя на брой места за консумация,включително на откритите площи

 

 

а/

Ресторанти – 1-2 звезди

1.00

3.00

 

Ресторанти – 3 звезди

6.00

6.00

б/

Заведения за бързо обслужване -1-2 звезди

1.00

2.00

 

Заведения за бързо обслужване – 3 звезди

3.00

4.00

в/

Питейни заведения – 1-2 звезди

1.00

1.00

 

Питейни заведения  - 3 звезди

2.00

3.00

г/

Кафе-сладкарници  - 1-2 звезди

1.00

1.00

 

Кафе-сладкарници  - 3 звезди

3.00

3.00

д/

 Барове – дневни  - 2 звезди

3.00

5.00

 

                                  3 звезди

10.00

15.00

е/

Барове нощни – 2 звезди

5.00

10.00

 

                          - 3 звезди

20.00

30.00

ж/

Павилиони,бюфети,каравани – на обект

75.00

75.00

 

3.

Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ данъкът се определя за 1  кв.метър

 

2.00

 

4.00

4.

Платени паркинги-на брой места за паркиране

10.00

20.00

5.

Дърводелски услуги

50.00

200.00

6.

Шивашки,кожарски,плетачни услуги

40.00

200.00

 

7.

Търговия,изработка и услуги за изделия от благородни метали

 

500.00

 

500.00

8.

Обущарски и шапкарски услуги

40.00

50.00

9.

Металообработващи услуги

100.00

200.00

10.

Бръснарски и фризьорски услуги

60.00

150.00

 

11.

Машинописни и/или копирни услуги-данъкът се определя за брой устройство според местонахождението на обекта

 

180.00

 

250.00

 

12.

Козметични услуги,поставяне на татуировки данъкът се определя на работно място

 

130.00

 

200.00

13.

Маникюр,педикюр-определя се на работно място

60.00

100.00

14.

Часовникарски услуги

60.00

100.00

15.

Тапицерски услуги

180.00

250.00

16.

Автомивки,ремонт,регулиране и баланс на гуми

190.00

300.00

 

17.

Авторемонтни,авто-тенекеджийски,авто-бояджийски и др.услуги по обслужване и ремонт на МПС

 

280.00

 

400.00

18.

Ремонт на електро и водопроводни инсталации

100.00

150.00

19.

Стъкларски услуги

100.00

150.00

 

20.

Поддържане и ремонт на битова техника, уреди,аудио-визуални уреди,климатици,ремонт на музикални инструменти

 

 

47.00

 

 

150.00

 

21.

Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем -

 

300,00

 

600.00

22.

Компаньонки и компаньони

3000.00

3500.00

23.

Масажисти и масажистки

500.00

600.00

24.

Гадатели,екстрасенси и биоенерготерапевти

2000.00

3000.00

25.

Фотографски услуги

200.00

300.00

 

26.

Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна или отдаване под наем на недвижими имоти

 

100.00

 

300.00

27.

Санитарни възли,наети под аренда

150.00

150.00

 

28.

Ключарски услуги,ремонт на брави,поправка на чанти,книговезки услуги,ремонт на шевни машини

 

50.00

 

60.00

 

29.

Ремонт на чадъри,ремонт и зареждане на запалки,ремонт на велосипеди,коминочистачни услуги

 

50.00

 

60.00

30.

Заложни къщи

3000.00

8000.00

 

31.

Продажба на вестници,списания,българска и преводна литература

 

30.00

 

60.00

 

32.

Ремонт на компютри,компютърна и друга електронна офис-техника/копирни апарати,факс-апарати,принтери и други /

 

300.00

 

400.00

33.

Игри с развлекателен или спортен характер-данъкът се определя на брой съоръжения

       а / игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон

       б/ минифутбол,тенис на маса, хвърляне на стрели,пейнтбол,спийдбол,минибаскетбол,бридж,табла

       в/ зали за боулинг и кегелбан-за игрален коридор и биляр – на маса

 

 

 

100.00

 

8.00

 

40.00

 

 

 

150.00

 

10.00

 

50.00

34.

Фитнес центрове и спортни зали – на кв.м

 на фитнес уред

1.50

300.00

1.50

300.00

 

35.

Химическо чистене,пране и гладене-данъкът се определя на брой съоръжение

 

133.00

 

170.00

36.

Мелничарски услуги :

     а/ мелници за брашно на линеен см от дължината на млявната линия

     б/ мелници за фураж стационарни

 

 

18.00

600.00

 

 

18.00

600.00

37.

Услуги с атрактивен характер :

      а/ корабчета

      б/ лодки

      в/ яхти

      г/ джетове

      д/ влакчета

      е/ файтони

      ж/ зимни ски, кънки,шейни,сноубордове,включително и екипировка

      и/ въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

      й/ детски колички и моторчета

      к/ стрелбища

 

750.00

450.00

900.00

900.00

30.00

75.00

 

150.00

 

150.00

150.00

300.00

 

750.00

450.00

900.00

900.00

30.00

75.00

 

150.00

 

150.00

150.00

300.00

38.

Обучение на водачи на МПС – на брой МПС

          а/ мотопеди и мотоциклети

          б/ други МПС

 

200.00

400.00

 

200.00

400.00

39.

Услуги със земеделска и горска техника-на брой техника :

          а/ комбайн

          б/ трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и др.самоходни и самодвижещи се машини

           в/ прикачни, навесни и стационарни машини

 

330.00

 

110.00

11.00

 

330.00

 

110.00

11.00

40.

Услуга „ Пътна помощ „ на пътни превозни средства- за брой моторно превозно средство

 

2000.00

 

2000.00

 

 

 

 

Раздел VI.
Туристически данък
 

Чл. 56 (1) С туристически данък се облагат нощувките.

(2) Данъчно-задължени са лицата, които предлагат нощувки.

(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл. 57 (1) Общинският съвет определя размера на данъка за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на местата за настаняване както следва:

 1. категория 1 звезда – 0.40 лв. за нощувка
 2. категория 2 звезди – 0.50 лв. за нощувка
 3. категория 3 звезди – 0.60 лв. за нощувка
 4. категория 4 звезди – 0.70 лв. за нощувка
 5. категория 5 звезди – 0.80 лв. за нощувка

 

            (2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Чл. 58 Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.

 

Раздел VІI
Данък върху таксиметров превоз на пътници

 

Чл. 59в. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

Чл. 59г (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е  300 (триста) лева.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Чл.59д. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по Чл. 61х., ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.

(2) (изм. с Реш. № 146/30.12.2020 г.) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

 

 

ПДТПП x ОМ

 

НВДТПП =

______________________

, където

 

БМ

 

 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 59и. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на Община Рудозем ако разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено за нейната територия.

Чл. 59й. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

               ГДТПП x БМ

ДДТГ =  ––––––––––––   , където

                     12

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 59г;

БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула::

                    ПГДТПП x БМ

НВДТПП = –––––––––––––––––  , където

                            12

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 59к. Данъкът по чл. 59г се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 59л. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 59 й, ал.2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 – Размера на местните данъци се определя в срок до 31 декември на текущата година. В случай че в този срок не е определен размер на местните данъци се прилагат ставките от предходната година.
§2 – До определяне на размерите за данък върху придобиване на имущества по чл.33 ал.1 и 2 от ЗМДТ, размерите остават непроменени от предходната година.
§3 ал. 1 – Плащането на първата вноска за данък в/у недвижимите имоти е от 01.03 до 30.06. и втора вноска – до 30 октомври на годината, за която се дължи.

    ал. 2 – на предплатилите за цялата година от 01.03 до 30. 04. на текущата година се начислява 5 % отстъпка
§4 ал.1 За лицата,които упражняват патентна дейност,подават декларация по чл. 61н в срок до 31 януари на текущата година.

    ал. 2 – Лицата,които са подали декларация в определеният срок по ал.1 и в същият срок са платили пълният размер на патентният данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
§5 – Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината и / или/ определените от него лица.
§6 Настоящата Наредба е приета с Решение № 380 от 31.01.2019 г. на Общински съвет-Рудозем, по протокол № 47.
- изменена и допълнена с Решение № 146/30.12.2020 г.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат