Новини
Информация относно ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
27.04.2023
Информация относно ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, може да намерите на следния ЛИНК

ОБЯВЕН ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
14.03.2023

Обилните валежи и снеговалежи - причина за разрушения, застрашаващи живота и здравето на населението, имуществото и околната среда на територията на Община Рудозем
30.01.2023
Поради обилните валежи на територията на Община Рудозем и множеството сигнали от кметове на населените места, общински съветници и граждани за настъпили щети върху обществената...

ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
20.01.2023

Без промяна в размера на местните данъци и такса смет в Община Рудозем
11.01.2023
Уважаеми жители на Община Рудозем, Информираме Ви, че по предложение на кмета д-р. Румен Пехливанов, Общински съвет – Рудозем прие решение, съгласно което през 2023 г....

Обявления
ОБЯВА
23.05.2023
Решение №471 на Общински съвет – Рудозем / 02.05.2023 г.

ОБЯВА
04.05.2023
Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № РД-113/03.05.2023г. е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - ПРЗ за имоти с идентификатори 63207.502.184,...

ПОКАНА
25.04.2023

ОБЯВА
18.04.2023
Инвестиционно предложение КПД-11-270-11.04.2023

Списък на правоимащите лица по чл. 111, ал. 2, т.2 от Закона за горите и чл. 71, ал. 1, т. 1, 2,3,4 и 7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
11.04.2023
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ: СПИСЪЦИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА