Процедури по ЗОП след 01.01.2020 г.
Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- „Лесопарка“ на гр. Рудозем - изграждане на подходи към парка за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдих, атракциони и др.
12.06.2020

Уникален номер в АОП 00254-2020-0017 Публично състезание с предмет: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- „Лесопарка“ на гр. Рудозем - изграждане на подходи към парка за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдих, атракциони и др.


Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)
Условия за отваряне на офертите: 09/07/2020 (дд/мм/гггг)   :30 (чч:мм)


Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 12.06.2020 г.
Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 12.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 01.12.2020 г.Прикачени документи:

Документация за участие, публикувано на 2020.06.12  в 16:50 ч.
Съобщениепубликувано на 2020.10.22 в 14:54 ч.
Протокол №1, публикувано на 2020.10.28 г.
Протокол №2, публикувано на 2020.10.28 г.
Окончателен протокол, публикувано на 2020.10.28 г.
Решение №ОП-29/28.10.2020 г., публикувано на 2020.10.28 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 2020.12.01 г.
Договор №103/30.11.2020 г., публикувано на 2020.12.01 г.
 

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат