Процедури по ЗОП преди 01.01.2020 г.
„Изграждане  на „Многофункционален спортен комплекс в кв. ”Възраждане” гр. Рудозем – етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол” на Община Рудозем“
14.01.2020
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0005 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи при изпълнение на проект „Изграждане  на „Многофункционален спортен комплекс в кв. ”Възраждане” гр. Рудозем – етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол” на Община Рудозем“

На 14.01.2020 г. е публикувано Съобщение за отваряне на ценови предложения на участниците по поръчката на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izgrajdane-na-mnogofunkcionalen-sporten-kompleks-v-kv-vazrajdane-gr-rudozem-etap-ii-301.html

На 17.01.2020 г. са публикувани протоколи №3, №4, Окончателен протокол и Решение на Кмета на Община Рудозем за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи при изпълнение на проект „Изграждане  на „Многофункционален спортен комплекс в кв. ”Възраждане” гр. Рудозем – етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол” на Община Рудозем“ на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izgrajdane-na-mnogofunkcionalen-sporten-kompleks-v-kv-vazrajdane-gr-rudozem-etap-ii-301.html

На 11.02.2020 г. е публикуван договор с избран изпълнител при провеждане на процедура с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи при изпълнение на проект „Изграждане  на „Многофункционален спортен комплекс в кв. ”Възраждане” гр. Рудозем – етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол” на Община Рудозем“ на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izgrajdane-na-mnogofunkcionalen-sporten-kompleks-v-kv-vazrajdane-gr-rudozem-etap-ii-301.html
Търсене