Обяви и съобщения
Обява
21.08.2020

Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед №326/20.08.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-озеленяване в кв.113 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.

  Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.


Заповед №326/20.08.2020 г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ