Обяви и съобщения
ОБЯВА
05.10.2020
Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №388/02.10.2020г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застроявне (ПРЗ) за имоти с идентификатори :63207.506.50 и 63207.506.52, за които са отредени съответно УПИ ХII-468 и УПИ VII-467 в кв. 70 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем.

№388/02.10.2020г.
Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ