Обяви и съобщения
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
08.12.2020

 

 

     ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Рудозем.

    На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомяваме всички заинтересовани лица, че в срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Рудозем до 22.12.2020 г. включително се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменение и  допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Рудозем.

  1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

      Съгласно  разпоредбите от ЗПУО държавата подпомага заплащането от родителите на такси, дължими за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование. Размерът на средствата и механизмът за тяхното разпределение по общини са регламентирани в РМС № 790/30.10.2020 г. На общините се предоставят по 174 лв. за всяко дете в предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма на организация в детска градина/училище. На практика всяка община ще получи определения норматив за всички обхванати в предучилищно образование 5 и 6-годишни деца.

Съгласно чл.283, ал.11 от ЗПУО, средствата, получени за подпомагане заплащането на такси от родители на деца в задължително предучилищно образование следва да се изразходват при спазване на следните съотношения:

  • не по-малко от 50% - за пълно подпомагане заплащането на такси от родителите т.е. освобождаване от такси;
  • останалата част – за намаляване размера на таксите (за всички или за част от родителите).

Съгласно чл.283, ал.10 от ЗПУО, условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на родителите за заплащане на такси за дейностите по хранене на децата следва да  бъдат определени в Наредбите за местните такси и цени на услуги (по чл.9 от ЗМДТ)

      1.1 Причини, които налагат проектът да бъде публикуван за обществено обсъждане за срок по-кратък от предвидения в чл.26, ал.4, изр. първо:

      Във връзка с прилагането на чл. 283, ал.9-11 от ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) ДВ бр. 82 от 2020 г., които ще влязат в сила от 01.01.2021 г. Общинските съвети следва до края на 2020 г. да уредят на местно ниво прилагането на новите разпоредби. В случай, че необходимите промени в нормативната уредба не бъдат приети до края на текущата година, изразходването на допълнителните средства, които държавата предоставя за този вид дейности ще бъде възможно едва през следващата учебна 2021-2022 г. година.  Това ще доведе до необосновано ощетяване във финансово отношение на родителите на децата, които са  обхванати в предучилищното образование. Освен това няма да бъде постигната целта на законодателя, която очевидно е насочена към подпомагане на младите семейства при използване на тази обществено значима социална услуга.

  1. Цели, които се поставят с приемане на Наредбата:

    Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с норми от по-висока степен. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на такси на територията на общината.

  1. Финансови и други средства необходими за прилагането на новата уредба:        

   За прилагането на Наредбата, не е необходимо разходване на бюджетни средства.

 

  1. Очаквани резултати от приемането на Наредбата:

   Резултатите които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане целите, наложили приемането на същата.

 

 

 

 

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

   Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта на местното самоуправление. Проектът на Наредбата не противоречи и на други нормативни актове от по – висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

 

 

 

   Настоящото предложение е направено на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от  Административнопроцесуалния кодекс  (АПК) и чл. 7, ал.2, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА).

 

   В 14-дневен срок от публикуването на настоящето предложение на интернет страницата на Община Рудозем се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища в писмен вид на адрес:

    гр. Рудозем, бул.”България” № 15 и/или на

    e-mail: oba@rudozem.bg

    Настоящите мотиви са публикувани по електронен път на 08.12.2020 г. на следният интернет адрес на Община Рудозем: www.rudozem.bg.

   

    КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ: /П/

    /РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ/

 

Мотиви
Проект

 

                                                                                                    

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ