Обяви и съобщения
СЪОБЩЕНИЕ
16.05.2022
за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване
на екологична оценка на планове и програми ( ЕО )
 

     Съгласно чл. 15, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми ( Наредба за ЕО ), Общинска Администрация- Рудозем съобщава за постановено на 11.05.2022г. Решение № СМ- 06- ЕО/2022г. на Директора на РИОСВ- Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми за: „ Програма за управление на отпадъците на община Рудозем, с период на действие 2021г. - 2028г. “

 

    Решението е поставено за обществен достъп за период от 14 дни на информационното табло в сградата на Община Рудозем, с адрес бул. „ България “ № 15 на 16.05.2022г. и публикувано на официалната интернет страница www.rudozem.bg  на 16.05.2022г.   


Решение № СМ- 06- ЕО/2022г.

Покана

Мотиви за допълнение и изменение на „ Програма за управление на отпадъците, с период на действие 2021г. - 2028г.

Проект на „ Програма за управление на отпадъците, с период на действие 2021г. - 2028г. “

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПРОГНОЗИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Уведомление за изготвяне на план/програма

Искане за преценяване на необходимостта на извършване на екологична оценка