Заседания
Заседание № 42/ 30.06.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
24.06.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
П О К А Н А

 


      На  основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и второто редовно заседание 
на 30.06.2022 г. /четвъртък/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем 


Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1.Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2022 г./Вх. №92/30.05.2022 г./

  Докл: Кмет на Община Рудозем

2.Определяне размера на обезщетение по чл.97 от ЗС за 7 кв. м., построени на д площта, за която е учредено право на строеж върху имот с идент. № 63207.503.43 по КК на Рудозем със статут на частна общинска собственост /Вх. № 96/31.05.2022 г./
2.1. Приложение Акт и Скица

 Докл: Кмет на Община Рудозем


3.Продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 07689.508.108 по КК на с. Бяла река, общ. Рудозем /Вх. № 114/20.06.2022 г./ 
3.1. Приложение Акт и Скица

 Докл: Кмет на Община Рудозем

 4.Продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 63207.503.264 по КК на гр. Рудозем /Вх. № 115/20.06.2022 г./
4.1. Приложение Акт и Скица 

 Докл: Кмет на Община Рудозем

 5.Одобряване на оценка за продажба на имот с идентификатор 63207.505.909, за който е отреден УПИ II, кв. 85 по плана на гр. Рудозем /Вх.№ 95/31.05.2022 г./ 
5.1. Приложение Акт и Скица

 Докл: Кмет на Община Рудозем

6.Одобряване на оценка за продажба на имот с идентификатор 63207.505.99, за който е отреден УПИ I, кв. 87 по плана на гр. Рудозем /Вх.№ 112/20.06.2022 г./
6.1. Приложение Акт и Скица 
         

  Докл: Кмет на Община Рудозем        

7.Одобряване на оценка за продажба на имот с идентификатор 63207.505.909, за който е отреден УПИ XVI-974, кв. 112 по плана на с. Чепинци /Вх.№ 113/20.06.2022 г./ 
7.1. Приложение Акт и Скица 

Докл: Кмет на Община Рудозем     

8.Одобряване на ПУП–ПЛАН СХЕМА за кабелно трасе ниско напрежение(НН) за захранване на обект: „Монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност до 199 kw, съгласно чл. 147, т. 3 от ЗУТ в УПИ I-507.1, кв. 21а, /ПИ 05365.507.196/ по плана на с. Борие, общ. Рудозем, обл. Смолян /Вх. № 118/26.06.2022 г./ 

8.1.Приложение скица

Докл: Кмет на Община Рудозем 

9.Одобряване на ПУП – Парцеларен план (ПП) за обект: „Кабел НН за външно ел.захранване на ППС 3295, разположена в ПИ 63207.38.2, м. Мурево, общ.Рудозем, обл.Смолян”./Вх. № 119/24.06.2022 г./ 

9.1. Приложение скица

Докл: Кмет на Община Рудозем 

10. Разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на имоти с идентификатори 63207.504.187 и 63207.504.290, попадащ в УПИ ХII и улична регулация в кв.7 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ / Вх. №120/27.06.2022 г./

 10.1. Приложение Скица

 

Докл: Кмет на Община Рудозем


Заседания комисии

Протокол

Решения

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат