Обяви и съобщения
О Б Я В А
02.03.2020
Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №103/02.03.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-озеленяване в кв.112 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.
Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ