Заседания
Заседание № 44/ 22.08.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
17.08.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

П О К А Н А

       На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и четвъртото редовно заседание на 22.08.2022 г. /понеделник/ от 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем


Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

  

 1. Дейността на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Рудозем през първото шестмесечие на 2022 г. /Вх.№134/26.07.2020 г./

Докл: Началник РСПБЗН Рудозем

 1. Изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Рудозем/Вх.№132/26.07.2020 г./

 Докл: Кмет на Община Рудозем 

 1. Работата на Общински съвет – Рудозем за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г / Вх.№133/ 26.07.2022./

Докл: Председател на ОБС-Рудозем

   4. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2022- 30.06.2022./Вх. № 128/21.07.2022 г./
  4.1.Обяснителна записка
  4.2.Отчет данни по ЕБК за Изпълнението на бюджета
  4.3.Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
  4.4.Отчетнни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - РА
  4.5.Отчет данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейски съюз - ДЕС
  4.6.Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
  4.7.Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства
  4.8.Разчет за финансиране на Капиталовите разходи

Докл: Кмет на Община Рудозем

  5. Актуализация на Инвестиционната програма в частта "Капиталови разходи" и текущи ремонти на Община Рудозем за 2022 г./Вх.№153/17.08.2022 г.

Докл: Кмет на Община Рудозем

 6. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2022 г./Вх. № 138/02.08.2022 г./

 Докл: Кмет на Община Рудозем

7. Обявяване на общински имот от публична в частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 63207.504.290, попадащ в улична регулация, в кв. 7 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ/Вх. № 130/25.07.2022 г./ 

 7.1. Скица

Докл: Кмет на Община Рудозем

 8. Продажба на имот – частна общинска собственост –УПИ VІ, кв.49 по ПУП на село Елховец, общ. Рудозем   /Вх. № 129/21.07.2022 г./ 

     8.1. Скица

 

Докл: Кмет на Община Рудозем

 9. Продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 07689.508.152 по КК на с.Бяла река, общ.Рудозем/Вх. № 125/20.07.2022 г./ 

       9.1. Скица

Докл: Кмет на Община Рудозем

 10. Продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 07689.508.153 по КК на с. Бяла река, общ. Рудозем /Вх. № 126/20.07.2022 г./ 

      10.1. Скица

 Докл: Кмет на Община Рудозем

 

 1. Определяне размера на обезщетение по чл.97 от ЗС за 1 кв. м., построени над площта, върху имот с идент. № 63207.503.43 по КК  на гр. Рудозем със статут на частна общинска собственост  /Вх.№ 127/20.07.2022 г./ 
  11.1. Скица

 Докл: Кмет на Община Рудозем

 

 1. Разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР за имот с идентификатор 63207.503.41 по КК на гр. Рудозем, за който е отреден УПИ II- банка в кв. 46 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем и част от ПИ 63207.503.206/тротоар/./Вх.№ 136/02.08.2022 г./   
  12.1. Скица       

  Докл: Кмет на Община Рудозем        

 

 1. Одобряване на оценка за продажба на имот с идентификатор 63207.503.114 , за който е отреден УПИ ІІІ, кв.99 А по плана на гр. Рудозем /Вх.№ 142/02.08.2022 г./ 
  13.1. Скица 

Докл: Кмет на Община Рудозем     

 14. Одобряване на оценка за продажба на имот с идентификатор 05365.507.197 по КК на с. Борие /Вх. № 140/02.08.2022 г./ 

      14.1. Скица

Докл: Кмет на Община Рудозем

      15. Одобряване на задание и даване на разрешение за промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ I - Озеленяване, част от УПИ II-За обществено обслужване, кв.81(в рамките на ПИ 63207.506.401) и частична промяна на улична регулация от о.т. 524 до о.т.524+41м. в посока югозапад и от о.т.524 до о.т. 524+26м. в посока югоизток по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем. /Вх.149/16.08.2022 г./ 

     15.1. Скица

Докл: Кмет на Община Рудозем

 


 1. Разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР за имот с пл.№494 по кадастралния план на с. Чепинци, общ. Рудозем, попадащ в УПИ V – 493,494 в кв. 63 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем. /Вх.146/12.08.2022 г./ 
  16.1. Скица

Докл: Кмет на Община Рудозем 

    17. Окончателен ликвидационен баланс на „СПОРТНИ БАЗИ -РУДОЗЕМ" ЕООД(л), гр. Рудозем към 31.12.2021 г. /Вх.150/17.08.2022 г./ 
        17.1. Приложения

 

Докл: Председател на Общински съвет 

   18. Предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда – публична общинска собственост /Вх.145/12.08.2022 г./ 18

        18.1. Приложения

Докл: Кмет на Община Рудозем 

 19. Именуване на площад с УПИ I -121 кв. 36 в гр. Рудозем и площад с УПИ III, кв. 34 в гр. Рудозем. /Вх.139/02.08.2022 г./ 

      

Докл: Кмет на Община Рудозем 

20. Одобряване на План–Схема и учредяване правото на прокарване за обект: „ Външно ел. захранване на сграда на „Жар” ЕООД в ПИ 63207.503.41 по плана на гр. Рудозем” /вх. №149/16.08.2022 г./

     20.1. Скица

Докл: Кмет на Община Рудозем

Заседания на комисии

Протокол

Решения