Заседания
Заседание № 6 / 30.01.2024 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
23.01.2024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

П О К А Н А

 

          На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на шестото редовно заседание на 30.01.2024 г. /вторник/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

  1. Информация за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Рудозем през 2023 г. . /вх. № 8/12.01.2024 г./

Докл.: Началник РСБПЗН-Рудозем

 2. Приеманe на План за работа на Общински съвет – Рудозем за 2024 г. вх. № 13/22.01.2024 г./

2.1. Приложение

Докл.: Председател на Общински съвет-Рудозем 

  1. Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рудозем за 2024 г. /вх. № 19/23.01.2024 г./
    3.1.Приложние                                     

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 4.Удължаване на срока за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за мандат 2024 г. - 2028 г. за Районен съд – Мадан /вх. №21/23.01.2024 г./

4.1. Приложение

Докл.: Председател на Общински съвет-Рудозем

 5.Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Рудозем по смисъла на чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и определяне на нейния състав./вх.22/23.01.2024 г./

Докл.: Председател на Общински съвет-Рудозем

 6.Изменение в срока на Възлагане на Услуга от общ икономически интерес Проект „Грижа в дома в община Рудозем“ Договор № BG05SFPR002-2.001-0118-C, Процедура BG05SFPR002-2.001- Грижа в дома /вх. №12/22.01.2024 г./

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 7.Разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПР за имоти с идентификатори 63207.502.35, 63207.502.39, попадащи в УПИ IX-140, V-144 в кв. 42 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем/вх. № 17/23.01.2024 г./

7.1. Приложение
7.2. Приложение


Докл.: Кмет на Община Рудозем

 8.Разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 63207.501.162, попадащ в УПИ II-озеленяване, в кв. 37 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем. /вх. № 24/23.01.2024 г./

8.1. Приложения
8.2. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 9.Предоставяне безвъзмездно за управление на имот - публична общинска собственост за срок от 10 години на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Рудозем, представляващ поземлен имот с идентификатор 63207.501.38 по КККР на гр. Рудозем, който попада в УПИ I-училище, детска градина и детски ясли, в кв. 13 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем./вх. № 15/23.01.2024 г./
9.1. Приложения
9.2. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 10.Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от двуетажна масивна сграда - публична общинска собственост с идентификатор 63207.501.216.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63207.501.216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рудозем, за осъществяване на дейности в областта на здравеопазването./вх. № 16/23.01.2024 г./

10.1. Приложения
10.2. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 11.Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Рудозем и кметовете на кметства в община Рудозем. Утвърждаване броя на кметските наместници в община Рудозем и определяне размера на техните трудови възнаграждения/вх. № 18/23.01.2024 г./

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 12. Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Рудозем, с период на действие 2024 г. – 2026 г. /вх. №10/18.01.2024 г./

12.1. Приложения

 Докл.: Кмет на Община Рудозем

 13. Определяне на представител на Общински съвет - Рудозем в Областния съвет за развитие на област Смолян/вх. №23/23.01.2024 г./

13.1. Приложение

 Докл.: Председател на Общински съвет-Рудозем

 14. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Рудозем за срока на мандат 2023 -2027 г. /вх. №20/23.01.2024 г./

14.1. Стратегия

 Докл.: Кмет на Община Рудозем

 15. Приемане на Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация./вх. №28/29.01.2024 г./
15.1. Мотиви
15.2. Обявление
15.3. Справка
15.4. Проект

 Докл.: Комисия за Правилник


Заседания на комисии
Протокол
Решения

 

 

 

Председател на Общински съвет-Рудозем:………П…………
/инж. Венцислав Пехливанов/
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат