Заседания
Заседание № 8 / 29.02.2024 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
22.02.2024
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
П О К А Н А

 
          На основание чл. 25 от ЗМСМА и
чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на осмото редовно заседание на 29.02.2024 г. /четвъртък/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   

 1. Приемане на окончателен ликвидационен баланс на „Спортни бази – Рудозем“ ЕООД/л/, гр. Рудозем към 31.12.2023 г. и докладна записка от Ликвидатора на „Спортни бази – Рудозем“ ЕООД/л/, относно заличаването на дружеството от търговския регистър /вх. №57/22.02.2024 г./
  1.1. Приложения
  Докл: Председател на ОБС-Рудозем
 2. Отчет за работата на Общински съвет – Рудозем за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. /вх. № 58/22.02.2024 г./
  Докл: Председател на ОБС-Рудозем
 3. Приемане на „Общинска програма за енергийна ефективност на Община Рудозем за периода 2024-2033г.”/вх.№43/21.02.2024 г./
  3.1. Приложения
  Докл.: Кмет на Община Рудозем

 4. Приемане на „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на биогорива на Община Рудозем 2024-2033г.”/вх. № 44/21.02.2024 г./   

4.1. Приложения                                 

Докл.: Кмет на Община Рудозем 

 1. Приемане на Общински план за младежта на Община Рудозем /вх. №34/09.02.2024 г./
  5.1. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем 

 1. Определяне размера и местоположението на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които ще се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2024г. - 2025г. /вх. №36/09.02.2024 г./
  6.1. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем 

 1. Приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществените прояви - Рудозем за 2023 г. и План-програма за дейността на комисията за 2024 г./вх. №48/22.02.2024 г./ 
  7.1.Отчет МКБППМН- Рудозем 2023 г.
  7.1.1.Приложение 1

  7.1.2. Приложение 2

  7.1.3. Приложение 3

  7.2. План-програма на МКБППМН-Рудозем за 2024 г.

Докл.: Кмет на Община Рудозем 

 1. Разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПР за поземлен имот с идентификатор 63207.506.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рудозем./вх. № 46/22.02.2024 г./
  8.1. Приложение

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 1. Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – ПП за обект: „ПУП-ПР за трасе на обслужващ път от полски път ПИ 53309.15.319 до ПИ 53309.15.125 в м-т „ГОЛ БЪРЦЕ” по КККР на с. Оглед, общ. Рудозем, обл. Смолян”./вх. №47/22.02.2024 г./
  9.1. Приложение
  Докл.: Кмет на Община Рудозем

 2. Продажба на УПИ V-501, кв.64 по ПУП на с. Чепинци, общ. Рудозем – частна общинска собственост /вх. № 49/22.02.2024 г./
  10.1. Приложения

  Докл.: Кмет на Община Рудозем
 3. Продажба на УПИ ХІІІ-услуги, кв.64 по ПУП на с. Чепинци, общ. Рудозем – частна общинска собственост /вх. № 50/22.02.2023 г./
  11.1. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 1. Продажба на УПИ ІХ-производствена и складова база, кв.64 по ПУП на с. Чепинци, общ. Рудозем – частна общинска собственост /вх. № 51/22.02.2024 г./  
  12.1. Приложение

Докл.: Кмет на Община Рудозем 

 1. Продажба на УПИ VІІ-производствена и складова дейност, кв.64 по ПУП на с. Чепинци, общ. Рудозем – частна общинска собственост /вх. № 52/22.02.2024 г./
  13. 1. Приложения

  Докл.: Кмет на Община Рудозем

 2. Продажба на УПИ VІІІ-производствена и складова дейност, кв.64 по ПУП на с. Чепинци, общ. Рудозем – частна общинска собственост /вх. № 53/22.02.2024 г./
  14.1. Приложения

  Докл.: Кмет на Община Рудозем

 3. Продажба на УПИ Х-производствена и складова дейност, кв.64 по ПУП на с .Чепинци, общ. Рудозем – частна общинска собственост /вх. № 54/22.02.2024 г./
  15.1. Приложения 

  Докл.: Кмет на Община Рудозем

 4. Продажба на УПИ III-хотел, кв.30 по ПУП на с. Елховец, общ. Рудозем – частна общинска собственост /вх. № 55/22.02.2024 г./
  16.1. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 1. Разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПУР от О.Т. 762 до О.Т. 770 между кв. 17А и кв. 19А по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем./Вх. № 56/22.02.2024 г./
  17.1. Приложения

  Докл.: Кмет на Община Рудозем
   
 1. Разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПР за ПИ с идентификатор 63207.503.60 и ПИ с идентификатор 63207.503.295 /проектен/  по КККР на гр. Рудозем, общ. Рудозем, УПИ VI-306 и улична регулация, в кв. 49 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. Одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител./вх. № 60/22.02.2024 г./
  18.1. Приложение
  Докл.: Кмет на Община Рудозем 

 2. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2024 г./вх. № 59/22.02.2024г./ 

Докл.: Кмет на Община Рудозем

Заседания на комисии

Протокол

Решения

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат