Заседания
Заседание № 11 / 26.04.2024 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
18.04.2024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 П О К А Н А

 

          На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на единадесетото редовно заседание на 26.04.2024 г. /петък/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 1. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2024 г. /вх.№ 101/18.04.2024 г./

      Докл.: Кмет на Община Рудозем

  1. Годишен отчет за дейността на „СМДЛ Рудозем“ ЕООД през 2023 година. /вх.№ 39/13.02.2024 г./
    2.1. Приложения

 Докл.: Управител на „СМДЛ Рудозем“ ЕООД

 3. Определяне размера на обезщетение по чл.97 от ЗС за 3 кв.м., построени над площта, върху имот с идент. № 501.80 по КК  на гр.Рудозем със статут на частна общинска собственост /вх. №107/18.04.2024 г./

3.1. Приложения

 Докл.: Кмет на Община Рудозем

 4.Разпореждане с движими вещи- общинска собственост /вх. №95/12.04.2024 г./

4.1. Приложения

 Докл.: Кмет на Община Рудозем

 5.Учредяване право на строеж на гаражи в УПИ VII-за гаражи и стопански постройки, кв.5 по ПУП на с.Рибница /вх. № 96/12.04.2024 г./

5.1. Приложения

 Докл.: Кмет на Община Рудозем

 6.Учредяване право на строеж на гаражи в имот с идентификатор 63207.502.265 по КК на гр.Рудозем /вх. №102/18.04.2024 г./

6.1. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем

 7.Учредяване право на строеж на гаражи в имот с идентификатор 07689.508.276 по КК на с.Бяла река./вх. №105/18.04.2024 г./

7.1. Приложения

Докл.: Кмет на Община Рудозем

  1. Продажба на имот – частна общинска собственост представляващ имот пл.№ 214 плана на село Поляна, общ.Рудозем  /вх. №106/18.04.2024 г./
    8.1. Приложения

 Докл.: Кмет на Община Рудозем

 9. Продажба на имот – частна общинска собственост представляващ имот пл.№ 992 ПУП на село Чепинци, общ.Рудозем /вх. №93/12.04.2024 г./

9.1. Приложения

 Докл.: Кмет на Община Рудозем

 10.Продажба на имот – частна общинска собственост представляващ имот пл.№ 991 ПУП на село Чепинци, общ.Рудозем    /вх. №94/12.04.2024 г./

10.1. Приложения

 Докл.: Кмет на Община Рудозем

 11.Продажба на имот–частна общинска собственост с идентификатор 63207.502.264 по КК и КР на гр.Рудозем, за който е отреден УПИ VIII-за обществено обслужване, кв.52  /вх. №103/18.04.2024 г./

11.1. Приложения

 Докл.: Кмет на Община Рудозем

 12.Продажба на имот–частна общинска собственост с идентификатор 63207.502.263 по КК и КР на гр.Рудозем, за който е отреден УПИ VII-за обществено обслужване, кв.52 /вх. №104/18.04.2024 г./

12.1. Приложения

 Докл.: Кмет на Община Рудозем  

 13.Утвърждаване на командировките на Кмета на Община Рудозем – инж. Недко Фиданов Кулевски за периода 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г./Вх. №108 /18.04.2024 г./

Докл.: Милена Русева – гл. счетоводител    

 

 

Председател на Общински съвет-Рудозем:………П…………
/инж. Венцислав Пехливанов/


Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат