Заседания
Заседание № 30 / 06.12.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
01.12.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
П О К А Н А
 
           На основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на тридесетото онлайн заседание на  06.12.2021 г. /понеделник/ от 16:30 часа при следния
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

    

  1. Повторно приемане на Решение № 281, прието от Общински съвет – Рудозем на заседание, проведено на 04.11.2021 г., по Протокол № 29 /вх. №209/01.12.2021 г./
    1.1. Приложения

Докл: Кмет на Община Рудозем

  1. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Рудозем за 2022 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен./вх. № 207/25.11.2021 г./
    2.1. Приложение

Докл: Кмет на Община Рудозем

  1. Одобряване на Устройствена план - схема на обект „Въздушна линия 20kV, нов МТП (мачтов трафопост), въздушна линия ниско напрежение до стълб №1 и реконструкция на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение в с. Бяла река, Община Рудозем”, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ /вх. №208/25.11.2021 г./

 Докл: Кмет на Община Рудозем


Протокол

Решения