Заседания
Заседание № 10 / 12.04.2024 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
09.04.2024
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
П О К А Н А

           На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1, както и 94а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на десетото извънредно заседание на 12.04.2024 г. /петък/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 1 Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Рудозем, както и на служителите от общинска администрация, съгласно Постановление № 74 от 01.04.2024г. на Министерски съвет на Република България./вх. № 91/09.04.2024 г./

Докл.: Кмет на Община Рудозем

  1. Разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПР за ПИ с идентификатори 63207.504.333 и 63207.504.116 по КККР на гр. Рудозем, УПИ II–173 в кв. 8 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ/вх.№ 77/20.03.2024 г./
    2.1.Приложение

 Докл.: Кмет на Община Рудозем

 3. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ за имоти с идентификатори 63207.501.161, 63207.501.162, попадащи в УПИ II-озел., в кв. 37 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем./вх.№92/09.04.2024 г./   

3.1. Приложение 1
3.2. Приложение 2
                                    

                                                                                                        Докл.: Кмет на Община Рудозем

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД


4. Отмяна на Решение № 80/29.03.2024 г. на Общински съвет - Рудозем, прието по Протокол № 9, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Смолян със Заповед № АП-03-14-151/11.04.2024 г./вх. № 99/12.04.2024 г./

Докл: Председател на Общински съвет


5.Изменение на Решение № 73/29.03.2024 г. на Общински съвет - Рудозем, прието по Протокол № 9, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Смолян със Заповед № АП-03-14-151/11.04.2024 г./вх. №100/12.04.2024 г./

Докл: Председател на Общински съвет

Председател на Общински съвет-Рудозем
инж. Венцислав Пехливанов


Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат