Заседания
Заседаниe №29/04.11.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
28.10.2021

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
П О К А Н А

            На основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на двадесет и деветото редовно онлайн заседание на  04.11.2021 г. /четвъртък/ от 16:00 часа при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  
1.Подготовката на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон /вх. №188/21.10.2021 г./

Докл: Кмет на Община Рудозем

2.Актуализация на Бюджет 2021 г. към 01.10.2021 г. /вх. №199/27.10.2021 г./
2.1. Приложение - Приходи
2.2. Приложение - Разходи

Докл: Кмет на Община Рудозем

3.Числеността на Доброволно формировапие „Спасител“ гр.Рудозем /вх. №183/11.10.2021 г./

 Докл: Кмет на Община Рудозем

 4.Кандидатстване по проект на общината за безвъзмездна финансова помощ по Открита покана №3 „Климат“, Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намалят емисиите и да се адаптират към променящия се климат“, на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /вх. №184/20.10.2021 г./

Докл: Кмет на Община Рудозем

5. Кандидатстване с проект на общината „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда със смесено предназначение /бивше училище/ в Община Рудозем” за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“,Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021/вх.№200/29.10.2021 г./


Докл: Кмет на Община Рудозем

6.Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Рудозем /вх. №201/29.10.2021 г./
6.1.Проект на Общ устройствен план на Община Рудозем 
6.2. Справка
6.3 Опорен план
6.4.Схема
6.5.Схема по вид територия
6.6.Схема по вид собственост
6.7.Схема по категория земеделска земя
6.8.Схема на екологично състояние
6.9. Схема по опазване на културното наследство
6.10. Схема на регионални проучвания
6.11.Схема на електроснабдяването
6.12. Схема на хидроложките изследвания
6.13.Схема на транспортно комуникационна мрежа
6.14. Схема на водоснабдяване и канализация
6.15. Схема на техническа инфраструктура
6.16.Концепция за пространствено развитие

 Докл: Кмет на Община Рудозем

 7 Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №269/15.09.2021 г. на Общински съвет – Рудозем, прието по протокол №26 /вх.№194/22.10.2021 г./

7.1. Приложения

Докл: Председател на Общински съвет-Рудозем

 8.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №274/15.09.2021 г. на Общински съвет – Рудозем, прието по протокол №26 /вх.№193/22.10.2021 г./

8.1. Приложение

Докл: Председател на Общински съвет-Рудозем

9.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №261/15.09.2021 г. на Общински съвет – Рудозем, прието по протокол №26 /вх.№192/22.10.2021 г./

9.1.Приложение

Докл: Председател на Общински съвет-Рудозем

 10.Допълване на Решение №260/15.09.2021 г. на Общински съвет – Рудозем, прието по протокол №26 /вх.№191/22.10.2021 г./

10.1. Приложение

Докл: Председател на Общински съвет-Рудозем

 11.Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2021 г. /вх. №195/27.10.2021 г./

Докл: Кмет на Община Рудозем

 12.Определяне размера на обезщетение по чл.97 от ЗС за 8 кв.м., построени над площта, за която е учредено право на строеж върху имот с идент. № 63207.501.135 по КК на гр.Рудозем със статут на частна общинска собственост/вх. №198/27.10.2021 г./
12.1. Приложения

Докл: Кмет на Община Рудозем

 13. Одобряване на оценка за продажба на имот с идентификатор 63207.503.136, за който е отреден УПИ ХІІІ, кв. 101 по плана на гр. Рудозем /вх. №197/27.10.2021 г./

13.1. Приложения

Докл: Кмет на Община Рудозем

 14. Одобряване на оценка за продажба на имот с идентификатор 63207.506.105, за който е отреден УПИ ХІІ, кв.67 по плана на гр. Рудозем /вх. №181/08.10.2021 г./

14.1.Приложения

Докл: Кмет на Община Рудозем

 15. Прекратяване на съсобственост между Община Рудозем и физическо лице в имот с идентификатор 63207.503.134 за който е отреден УПИ ХІІ, кв.101 по плана на гр.Рудозем /вх.№196/27.10.2021 г./

15.1.Приложения

 Докл: Кмет на Община Рудозем

  1. Приемане на последваща оценка на Общински план за развитие на община Рудозем / ОПР/ за периода 2014 – 2020 г. /вх.№190/21.10.2021 г./
    16.1 Приложение

 Докл: Кмет на Община Рудозем

 

ЛИНК ЗА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА:  meet.google.com/bwb-yspe-zrz

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 

ПРОТОКОЛ 29

РЕШЕНИЯ