Заседания
Заседаниe №32/30.12.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
23.12.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
П О К А Н А
 
           На основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на тридесет и второто редовно онлайн заседание на 30.12.2021 г.  /четвъртък/ от 16:00 часа при следния
 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  

 1. Одобряване на План-сметка и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2022 година./ Вх. № 225/23.12.2021 г./
  1.1.План-сметка
  1.2. Промили
  1.3. Нова план-сметка по предложение на Икономическа комисия
  1.4. Промили по предложение на Икономическа комисия
  1.5. Доклад

Докл.: Кмет на община

 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Рудозем. ./ Вх. № 226/23.12.2021 г./
  2.1. Проект
  2.2. Мотиви
  2.3. Обявление и Справка

Докл.: Кмет на община

 

 1. Участие на Община Рудозем като партньор в проект „Провеждане на ефективни политики за добро управление на местно ниво с помощта на гражданския сектор“ по процедура за безвъзмездна финансова помощBG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020./ Вх. № 224/20.12.2021 г./

Докл.: Кмет на община

 

 1. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2021 г. ./ Вх. № 218/16.12.2021 г./

Докл.: Кмет на община

 

 1. Актуализация на бюджета /вх.№228/23.12.2021/
  5.1. План Капиталови разходи към декември 2021 г.
  5.2. Приложение №2

 

Докл.: Кмет на община

 

 1. Отчет на разходи по ПМС 326/12.10.2021 г/ Вх. № 227/23.12.2021 г./
  6.1. Приложение

 

Докл.: Кмет на община

 

 1. Отстъпване право на пристрояване на съществуваща жилищна сграда построена  УПИ VІІ, кв.45 по плана на с. Елховец./ Вх. № 219/16.12.2021 г./
  7.1.Скица
  7.2. Акт 

Докл.: Кмет на община

 

 1. Одобряване на оценка и продажба на УПИ І, кв.76 по плана на с. Елховец, общ. Рудозем./ Вх. № 221/20.12.2021 г./
  8.1. Скица
  8.2. Акт

 

Докл.: Кмет на община

 

 1. Одобряване на оценка за продажба на имот с идентификатор 63207.506.422, за който е отреден УПИ І, кв.58 по плана на гр. Рудозем./ Вх. № 220/20.12.2021 г./
  9.1. Скица
  9.2. Акт

Докл.: Кмет на община10.  Финансиране на дейности, свързани с управлението на отпадъците на основание чл. 24 от Наредба № 7 от 19. 12. 2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци/ вх.229/30.12.2021 г./

Заседания на комисии 

Протокол

Решения